Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten

Naaimachinespecialist.nl

Kvk nr.17011418

Gevestigd en kantoorhoudend te Helmond

Hierna te noemen: Naaimachinespecialist

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Naaimachinespecialist zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van de Naaimachinespecialist zijn vrijblijvend en de Naaimachinespecialist behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Naaimachinespecialist. De Naaimachinespecialist is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Naaimachinespecialist dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Naaimachinespecialist gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door.

Artikel 4. Levering/ retourzending

4.1 De door de Naaimachinespecialist opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Zoals wettelijk is bepaald is de zichttermijn 14 dagen, mocht u door welke reden dan ook afzien van uw aankoop bent u gerechtigd om de producten terug te zenden *uitzonderingen hierop zijn alle garens, producten waar de verzegeling is verbroken en tijdschriften. Neem voor u de producten retour stuurt eerst contact op met onze klantenservice.

4.4 De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Franco verstuurde pakketten worden niet geaccepteerd.

4.5 Uw aankoopbedrag wordt binnen 8 werkdagen teruggestort op uw opgegeven rekening.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Naaimachinespecialist verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Naaimachinespecialist geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 De Naaimachinespecialist garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Naaimachinespecialist daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Naaimachinespecialist de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 De eindgebruiker is te alle tijden geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van onze producten.

Mocht er door het gebruik van onze producten schade ontstaan aan goederen, gebouwen, milieu, personen en/of vervolgschade zal de Naaimachinespecialist geen enkele verantwoording dragen.

7.4 De Naaimachinespecialist garandeert dat alle producten aan de REACH-wetgeving voldoen.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Naaimachinespecialist, dan wel tussen de Naaimachinespecialist en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Naaimachinespecialist, is de Naaimachinespecialist niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Naaimachinespecialist.

 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Naaimachinespecialist in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Naaimachinespecialist gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Naaimachinespecialist kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan de Naaimachinespecialist schriftelijk opgave doet van een adres, is de Naaimachinespecialist gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan de Naaimachinespecialist schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door de Naaimachinespecialist gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Naaimachinespecialist deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Naaimachinespecialist in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Naaimachinespecialist vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 De Naaimachinespecialist is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

✓ gratis verzenden vanaf
   € 49,50 in Nederland
   (*anders € 4,95)
✓ gratis verzenden vanaf 
   € 100,- naar België
   (*anders vanaf € 9,95)

✓ veilig en vertrouwd
fysieke winkel
✓ eigen reparatie service
✓ vakmanschap sinds 1926
✓ service zoals het hoort

© 2019 - 2024 Naaimachinespecialist.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel